Tarikh Penting / Important Dates

Tarikh Akhir Penerimaan Abstrak
31 Januari 2014

Tarikh Pemberitahuan Status Abstrak
3 Februari 2014

Tarikh Akhir Penerimaan Bayaran
3 Februari 2014

Tarikh Akhir Penerimaan Kertas Kerja
15 Februari 2014

Tarikh Seminar
24 - 25 Februari 2014

Sila muat naik abstrak dan kertas kerja melalui borang pendaftaran

  
Abstract Acceptance Deadline
31 January 2014

Date of Abstract Status Notification
3 February 2014

Payment Deadline
3 February 2014

Paper Acceptance Deadline
15 February 2014

Seminar's Date
24 - 25 February 2014

Please upload abstract in the registration form

No comments:

Post a Comment