Latar Belakang / Background

PENGENALAN 
Bidang pendidikan bergerak selari dengan teknologi dalam era globalisasi.  Kemajuan dan transformasi dalam bidang pendidikan sentiasa dititikberatkan mengikut tuntutan peredaran masa. Perkongsian pintar melalui inovasi teknologi moden merentasi sempadan mampu memberi impak yang besar dalam aspek perkembangan dan percambahan idea dalam memajukan bidang pendidikan agar dapat merentasi zaman.

INTRODUCTION
The education 
field often works hand in hand with technology in the era of globalization. Progress and transformation in the field of education has always been emphasized through the need of the times. Intellectual partnership through across borders innovation of modern technology of can give a big impact in terms of the development of ideas in order to advance through the field of education across the ages. TUJUAN
Seminar ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu dan strategi ke arah merealisasi pendidikan berkualiti tanpa sempadan sebagai agenda penting dalam era teknologi selari dengan persekitaran globalisasi.

PURPOSE
The seminar aims to discuss issues and strategies towards realizing the picture perfect quality of education as an important agenda in line with the era of technology in the environment of globalization.
MISI
Ke arah pembangunan pendidikan dan perkongsian pintar merentasi sempadan lokal dan antarabangsa.

MISSION
Towards the development of education and intellectual partnerships across local and international borders.
 OBJEKTIF
1) Membincangkan halatuju yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan maya.

2) Halatuju pendidikan semasa meliputi pendidikan formal, informal dan onformal.

3) Membina jaringan antarabangsa dalam kalangan pendidik, penyelidik dan pengurus pendidikan untuk perkongsian usaha ke arah mengetengahkan perkongsian secara maya dalam aspek pendidikan.
 
4) Membincangkan isu-isu berkaitan amalan terbaik dalam pembangunan sumber manusia.


OBJECTIVES
1) Discuss the direction associated with the use of technology in virtual education.

2) The direction of the current education including formal, informal and onformal.

3) Building international networks among educators, researchers and education manager for partnership effort to highlight virtual partnership in education.

4) Discuss issues related to best practices in human resource development.

No comments:

Post a Comment